Oznámení o konání náhradní Valné hromady 2021

Představenstvo akciové společnosti
Rybářství Třeboň Hld. a.s.,
se sídlem Třeboň, Rybářská 801, okres Jindřichův Hradec, PSČ 379 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 500 (dále jen „Společnost“)
oznamuje konání
NÁHRADNÍ VALNÉ HROMADY
na den 26.4.2021 od 12.00 hodin na adrese Golfový klub Hluboká nad Vltavou, z.s.,.
Náměstí ČSLA 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období od 1.10.2019 do 30.9.2020.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti a s konsolidovanou účetní závěrkou společnosti za období od 1.10.2019 do 30.9.2020 a návrhem na rozdělení zisku.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a ke konsolidované účetní závěrce, seznámení s výroky auditora.
6. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období od 1.10.2019 do 30.9.2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva.
8. Volba člena dozorčí rady.
9. Schválení Smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o výběru externího auditora.
11. Závěr

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude probíhat od 11.30 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie na jméno emitované společností nebo potvrzení oprávněné osoby o uložení těchto akcií. Akcionář – fyzická osoba se navíc při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář – právnická osoba se navíc při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, ne starším třech měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení dokladem totožnosti zmocněnce a plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

K bodu 6. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období od 1.10.2019 do 30.9.2020. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za období od 1.10.2019 do 30.9.2020. Na základě předloženého návrhu představenstva schvaluje valná hromada rozdělení zisku za období od 1.10.2019 do 30.9.2020.

K bodu 7. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva.

K bodu 10. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výběr externího auditora společnost HAYEK, spol. s r.o. holding.

Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.

RT_Hld-oznameni-o-konani-nahradni-VH_2021.pdf

Konec článku: Oznámení o konání náhradní Valné hromady 2021
Vydáno: 11.4.2021 :: Rubrika: Aktuality

K článku "Oznámení o konání náhradní Valné hromady 2021" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Oznámení o konání náhradní Valné hromady 2021" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Aktuality

Od 1. května sportovní rybolov na rybníce Táborský

Od 1. května 2021 začíná sportovní rybaření i na rybníce Táborský (Knížecí).

Oznámení o konání náhradní Valné hromady 2021

Oznámení o konání náhradní valné hromady RT Hld.

Zahajuje sezóna sportovního rybolovu

Dne 1. dubna začíná sezóna sportovního rybolovu na vybraných rybnících.

Prodej živých ryb

Velkoobchodní prodej živých ryb.

Velkoobchodní prodej živých ryb
Prodej živých ryb

Výrobky z ryb

Chlazené, mražené a uzené ryby z naší produkce.

Výrobky z ryb
Výrobky z ryb

Sportovní rybolov

Soukromé rybářské revíry Rybářství Třeboň a.s.

Sportovní rybolov
Sportovní rybolov

Doporučujeme