Oznámení o konání Valné hromady společnosti

Představenstvo akciové společnosti
Rybářství Třeboň Hld. a.s.,
se sídlem Třeboň, Rybářská 801, okres Jindřichův Hradec, PSČ 379 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 500 (dále jen „Společnost“)
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 26.3.2018 od 11.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období od 1.10.2016 do 30.9.2017.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti a s konsolidovanou účetní závěrkou společnosti za období od 1.10.2016 do 30.9.2017 a návrhem na rozdělení zisku.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a ke konsolidované účetní závěrce, seznámení s výroky auditora.
6. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období od 1.10.2016 do 30.9.2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva.
8. Rozhodnutí o výběru externího auditora.
9. Závěr

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie na jméno emitované společností nebo potvrzení oprávněné osoby o uložení těchto akcií. Akcionář – fyzická osoba se navíc při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář – právnická osoba se navíc při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, ne starším třech měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení dokladem totožnosti zmocněnce a plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

K bodu 6. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období od 1.10.2016 do 30.9.2017. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za období od 1.10.2016 do 30.9.2017. Na základě předloženého návrhu představenstva schvaluje valná hromada rozdělení zisku za období od 1.10.2016 do 30.9.2017.

K bodu 7. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva.

K bodu 8. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výběr externího auditora společnost HAYEK, spol. s r.o. holding.

Na této valné hromadě mají právo hlasovat ti, kteří byli k 19.3.2018 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů společnosti.

Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.

RT Hld Oznámení o konání VH (.pdf)

Konec článku: Oznámení o konání Valné hromady společnosti
Vydáno: 26.2.2018 :: Rubrika: Aktuality

K článku "Oznámení o konání Valné hromady společnosti" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Oznámení o konání Valné hromady společnosti" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Aktuality

Prodej vánočního kapra

Prodej ryb na Vánoce 2018 na sádkách a prodejnách společnosti Rybářství Třeboň a.s.

Podzimní výlovy 2018

Společnost Rybářství Třeboň a.s. zveřejnila plán výlovů vybraných rybníků na podzim 2018. Lovit se bude i Rožmberk.

Rybářské slavnosti 2018

Ve dnech 17. – 19. srpna 2018 se v Třeboni koná 14. ročník Rybářských slavností.

Prodej živých ryb

Velkoobchodní prodej živých ryb.

Velkoobchodní prodej živých ryb
Prodej živých ryb

Výrobky z ryb

Chlazené, mražené a uzené ryby z naší produkce.

Výrobky z ryb
Výrobky z ryb

Sportovní rybolov

Soukromé rybářské revíry Rybářství Třeboň a.s.

Sportovní rybolov
Sportovní rybolov

Doporučujeme