Oznámení o konání Valné hromady společnosti

Představenstvo akciové společnosti
Rybářství Třeboň Hld. a.s.,
se sídlem Třeboň, Rybářská 801, okres Jindřichův Hradec, PSČ 379 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 500 (dále jen „Společnost“)
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 27.3.2017 od 11.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období od 1.10.2015 do 30.9.2016.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za období od 1.10.2015 do 30.9.2016 a návrhem na rozdělení zisku.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce, seznámení s výrokem auditora.
6. Schválení řádné účetní závěrky za období od 1.10.2015 do 30.9.2016 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva.
8. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva
9. Rozhodnutí o výběru externího auditora.
10. Závěr

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie na jméno emitované společností nebo potvrzení oprávněné osoby o uložení těchto akcií. Akcionář – fyzická osoba se navíc při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář – právnická osoba se navíc při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, ne starším třech měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení dokladem totožnosti zmocněnce a plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

K bodu 6. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období od 1.10.2015 do 30.9.2016. Na základě předloženého návrhu představenstva schvaluje valná hromada rozdělení zisku za období od 1.10.2015 do 30.9.2016.

K bodu 7. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva.

K bodu 8. pořadu jednání:
Změna se týká výše odměny.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje nové znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

K bodu 9. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výběr externího auditora společnost HAYEK, spol. s r.o. holding.

Na této valné hromadě mají právo hlasovat ti, kteří byli k 20.3.2017 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů společnosti.

Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.

RT Hld oznameni o konani Valné hromady.pdf

Konec článku: Oznámení o konání Valné hromady společnosti
Vydáno: 24.2.2017 :: Rubrika: Aktuality

K článku "Oznámení o konání Valné hromady společnosti" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Oznámení o konání Valné hromady společnosti" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Aktuality

Oznámení o konání Valné hromady společnosti

Představenstvo akciové společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s. svolává na den 25.3.2019 Řádnou valnou hromadu.

Výlov Rožmberka 2019

V roce 2019 bude výlov Rožmberka 11. až 13. října 2019.

Prodej vánočního kapra

Prodej ryb na Vánoce 2018 na sádkách a prodejnách společnosti Rybářství Třeboň a.s.

Prodej živých ryb

Velkoobchodní prodej živých ryb.

Velkoobchodní prodej živých ryb
Prodej živých ryb

Výrobky z ryb

Chlazené, mražené a uzené ryby z naší produkce.

Výrobky z ryb
Výrobky z ryb

Sportovní rybolov

Soukromé rybářské revíry Rybářství Třeboň a.s.

Sportovní rybolov
Sportovní rybolov

Doporučujeme